Usługi w zakresie kadr i płac

Prowadzanie dokumentacji kadrowej

Prowadzimy dokumentację kadrową akt osobowych, odrębnie dla każdego pracownika. Wśród istotnych dokumentów uwzględniamy kartę ewidencji czasu pracy, kartę ewidencji przydzielonego pracownikowi mienia (odzież, sprzęt niezbędny do pracy itd.), imienną listę wypłaconego wynagrodzenia i inne niezbędne dokumenty wynikające z aktualnych przepisów.

Sporządzanie płac pracowników i deklaracji ZUS

Nasza księgowa zajmuje się sporządzaniem płac pracowników oraz deklaracji na potrzeby rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przygotowuje nie tylko deklaracje DRA, ale również raporty miesięczne (RCA) dla wszystkich zatrudnionych pracowników objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

Sporządzanie dokumentów płatniczych

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa obejmuje również sporządzanie dokumentów płatniczych będących dowodem opłacenia składek do ZUS czy podatków do Urzędu Skarbowego.